سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مومنی بادله – دانشجوی کارشناسی ارشذ سازه، دانشگاه علوم و فنوى هازنذراى، بابل، ایرا
مصطفی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشذ سازه، دانشگاه علوم و فنوى هازنذراى، بابل،
عزیزالله اردشیربهرستاقی – دانشجوی دکتری سازه
مرتضی اسکندری قادی –

چکیده:

دراین مقاله پاسخ محیط نیمه بی نهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی خطی ارتجاعی تحت اثر تحریک هارمونیک مستطیلی سطحی درحالت سه بعدی بدست آمده است این پاسخ مربوط به امواج منتشر شونده از محل تحریک به سمت محیط می باشد برای حل ابتدا معادلات حرکت را دردستگاه مختصات استوانه ای برحسب مولفه های تغییر مکان نوشته و با استفاده از توابع پتانسیل موجود در ادبیات مربوط این معادلات بطور کامل مجزا سازی می شوند معادلات بدست آمده با استفاده از سری فوریه و تبدیل هنکل دردستگاه مختصات استوانها ی برای نیروی متمرکز حل شده و توابع گرین تغییر مکان و تنش بدست می آید با تبدیل مختصات از دستگاه مختصات استوانها ی به دستگاه مختصات دکارتی و نیز انتقال دستگاه مختصات توابع گرین برای محل اثر دلخواه نیروی متمرکز خارجی اصلاح می شوند سپس با بکارگیری اصل جمع آثار قوا تغییر مکان ها و تنشها درمحیط ناشی از بارگذاری سطحی با شکل دلخواه بدست آمده و نتایج گرافیکی برای بارگذاری مستطیلی ارایه می شود.