سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربی
تیمور توکلی هشجین – استادگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسن نجفی – استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیامک علیزاده نیا – کارشناس واحد محاسبات مهندسی CAE

چکیده:

توجه به گسترش استفاده از موتورهای مختلف با مورد کاربرد متنوع و به منظور بهبود و اصلاح قطعات آن، دانستن شرایط کاری و نیروهای اعمال شده بر آن ها جزء پارامترهای اولیه در طراحی محسوب می شوند. یکی از اجزای اصلی موتور، مکانیزم لنگ آن می باشد که در آن حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی می للنگ تبدیل م یگردد. به منظور بررسی وضعیت دینامیکی م وتور و تعیین نیروهای اعمال شده بر قسمت های مختلف مکانیزم، نیاز به برنامه ایمی باشد که از طریق آن بتوان پارامترهای دینامیکی مربوط به مکانیزم را در سرعت و شتاب لحظ های و در زوایای مختلف میل لنگ محاسبه نمود. به همین منظور در این تحقیق تحلیل سینتیکی سینماتیکی مکانیزم لنگ لغزنده انجام شد و برنامه آن توسط نرم افزارMatalab توسعه داده شد. به منظور صحه گذاری نتایج این تحلیل شبیه سازی موتور در نرم افزار تخصصی AVL EXCITEانجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین نتایج کد نوشته شده و نرم افزار AVL EXCITE تطابق خوبی و جود دارد