سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حسن زاده طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین ابوالبشری – دانشیار، گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد،
بهروز حسنی – دانشیار، گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر ظریف مقدم – دانشجوی دکتری

چکیده:

با توجه به محدودیتهای موجود در روش اجزای محدود در حل بسیاری از مسایل، از جمله نیاز به مش زدن سازه که علاوه بر صرف زمان زیاد ، خطای ناشی از عدم انطباق مدل های محاسباتی و هندسی را نیز به دنبال دارد ، در سالهای اخیر تلاشهای زیادی در جهت رفع این مشکل صورت گرفته است . یکی از کارامدترین روشهایی که در راستای این تلاشها حاصل شد، معرفی روشی ب ا نام ایزوژئومتریک بود. ایده ی اصلی این روش بر اساس استفاده از همان مدل هندسی به عنوان مدل محاسباتی بر ای تحلیل مساله استوار است . به این ترتیب با ابداع این روش فرایندهای طراحی و تحلیل توانستند در یکدیگر ادغام شوند و این امر می تواند پیشبرد عظیمی در زمینه ی روشهای عددی به شمار رود. در این پژوهش به تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از این روش، و مقایسه ی نتایج حاص ل با روش اجزای محدود پرداخته شده است . برای این منظور ابتد ا فرمولبندی معادله دیفرانسیل حاکم با استفاده از توابع پایه اسپلاینها برای تحلیل دینامیکی مساله را بدست آورده و سپس با طرح یک مثال ، به اعتبارسنجی و مقایسه ی نتایج حاصل با روش اجزای محدود پرداخته شده است . از آنجایی که برای مثال مورد بررسی حل تحلیلی وجود ندارد، لذ ا نتایج حاصل از تحلیل مساله با مش بندی گستر دهای از المانهای اجزای محدود به عنوان پاسخ دقیق مساله و مبنای مقایسه در نظر گرفته شده است. نتایج، کارآمدی و دقت بالای روش ایزوژئومتریک در تحلیل هر دو دسته از مسایل ارتعاشات آزاد و اجباری مسایل الاستیک صفحهای را نشان میدهند.