سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی سهند
نقدعلی چوپانی – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سیستم تعلیق نیمهفعال بعنوان جایگزینی برای سیستمهای تعلیق غیرفعال جهت بهبود همزمان خوشسواری و خوشفرمانی از طریق تغییر ویژگیهای سیستم تعلیق میباشد . از جمله روشهای کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال، کنترل تطبیقی با استفاده از یک مدل مرجع می باشد . این مدل مرجع بایستی بگونهای انتخاب گردد که اهداف سیستم تعلیق برآورده شود . این مقاله، سه نوع مدل مرجع اسکایهوک ١ ، گراندهوک ٢ و هیبرید ٣ را با استفاده از مدل چهار درجه آزادی نیمخودرو مورد تحلیلهای فرکانسی و حالت گذرا قرار میدهد . بررسی پاسخ این مدلها و مقایسه با پاسخ سیستم تعلیق غیرفعال نشان میدهد که مدل مرجع اسکایهوک در خوشسواری خودرو بهترین پاسخها را ارائه میدهد . چنانچه پایداری نیز در کنار خوشسواری حائز اهمیت باشد مدل هیبرید بعنوان مناسبترین گزینه از میان مدلهای مرجع انتخاب میگردد .