سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران
شایان ابی زاده – دانشجوی کارشناسیارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

با توجه به اینکه مخازن آب به عنوان شریانهای حیاتی و ساز ههای هیدرولیکی با اهمیت زیاد محسوب م یشوند و گزارش خرابیها در طی زلزل ههای گذشته و مطالعات انجام گرفته پیشین حاکی از آن است که فشارهای دینامیکی وارد شده به مخازنحاوی مایعات شریط بحرانی پایداری اینگونه ساز هها را باعث م یشود. بنابراین بررسی رفتار دینامیکی مخازن با در نظر گرفتن فشارهای هیدرودینامیکی و اندرکنش بین سازه و مایع حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی بارهای لرزهای وارد شده بهمخازن آب به روش اجزاء محدود با المانبندی بهینه شده پرداخته شده است و اندرکنش بین سازه- مایع و انعطاف پذیریجدار هها و فشارهای هیدرودینامیکی و تلاطم سطح آزاد مایع در نظر گرفته شده است. ابتدا صحت سنجی مدل اجزی محدود با نتایج به دست آمده از یک مخزن مقیاس شده آزمایشگاه با اندازه المانهای مختلف انجام شد و تحلی لهای مودال و تاریخچهزمانی انجام گرفت و نتایج تلاطم سطح آزاد مورد تفسیر و بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج به دست آمده از هر نوع الما نندی بهوسیله برنامه آماریSPSS 17با نتایج آزمایشگاه مقایسه شد و سپس یک مخزن مستطیلی به حجم ۱۰۰۰ مترمکعب با المانبندیهای مختلف بررسی شد و تحلی لهای مودال و تاریخچه زمانی انجام گرفت.