سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل عابدی – دانشجوی ارشد سازه
حسین ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحلیل دینامیکی افزاینده IDA یک روش تحلیل پارامتریک است کهبرای تخمین عملکرد لرزه ای سازه تحت بارهای لرزه ای مورد استفاده قرارمیگیرد دراین روش مدل سازه ای تحت چندین شتابنگاشت که بصورت افزایشی به چندین سطح از شدت مقیاش شده اند قرار گرفته وطیف پاسخ سازه دربرابر این افزایش بار ترسیم میشود برای بررسی عملکرد لرزه ای گنبدهای فضاکار سه مدل گنبد دنده ای دولایه فضاکار با نسبت ارتفاع به دهانه های مختلف طراحی شده و پس از تحلیل تاریخچه زمانی منحنی های IDA ی نقاط راس آنها استخراج شده و نتایج حاصله با هم مقایسه گردیده است.