سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدیاسر باقری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع
محسن قائمیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سدها در سال های اخیر به دلیل توسعه سریع بتن غلتکی، تکنیک ساخت در مهندسی سد دچار دگرگونی زیادی گشته و با مطرح شدن ساختارپیوسته بدون درز انقباض، ساخت اقتصادی و سریع سد به واقعیت نزدیک شده است. رفتار تنش-کرنش بتن غلتکی با محتوای مصالح سیمانی بالا مانند بتن متعارف با در نظر گرفتن یک مدول الاستیسیته ثابت منطقی می باشد. این حالت برای تنش های در گستره صفر تا نزدیک مقاومت نهاییمعتبر است. اما مخلوط های بتن غلتکی کم سیمان به طور متداول بعد از اینکه تنش ها از حدود ۵۲ ٪ مقاومت نهایی تجاوز کردند، رفتار تنش- کرنش غیرخطی با نرم شدگی قابل توجه دارند. در این حالت استفاده از خواص تنش-کرنش غیرخطی به جای فرض یک مدول الاستیسیته ثابت، تصویر درست تری از تنش های حقیقی در تحلیل سدهای ساخته شده با محتوای مصالح سیمانی پایین فراهم می کند. عموما تحلیل های غیرخطی که در مورد سدهای بتنی غلتکی در گذشته انجام شده، با در نظر گرفتن مقدار مدول الاستیسیته ثابت مانند بتن متعارف است. اما در این تحقیق با توجه به خاصیت مطرح شده در مورد بتن غلتکی کم سیمان و رفتار تنش-کرنش غیرخطی، مدلی عددی پیشنهاد و فرمول بندی ترک چرخشی هم محور مشتمل بر اندرکنش سد و دریاچه، مورد بررسی قرار گرفته است