سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد کرمان
مهدی محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه آزاد کرمان
یحیی موسوی زاده – کارشناسی ارشد سازههای آبی

چکیده:

بررسی پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله از پیچید هترین مسائل در زمینه ژئوتکنیک است. پیچیدگ یه ای ای ن موضو ع به علت گوناگونی و تفاوت ویژگ یهای زلزله ( به لحاظ شدت، شتاب فرکانس و زمان عملکرد موثر آ ن) ، گوناگونی خواص مصالح خاکریز (عوامل مقاومت خاک، وجود فشار آب منفذی و تغییرات آن) و نیز به علت تغیی ر خواص ذکر شده در اثر عملکرد بارهای ارتعاشی حاصل از زلزله است. شکست شی بهای بدنه سد و حرکت آ نه ا وقتی آغاز خواهد شد که نیر وه ای وارد بر یک توده لغزنده بدنه سد، بیشتر از نیروی اینرسی ناشی از شتاب تسلیم باشد. در این تحقیق آنالیز پایداری شی به ایسد خاکی بافت که در استان کرمان واق ع اس ت در برابر زلزله با مورد بررسی قرا ر م یگیرد. بر اساس نتایج مشاهد ه م یشو د ازمقایسه تغییر Plaxisv 8/2 استفاده ازنر مافزا ر تن شهای قائم وافقی که بیشترین تنش در پی و قسم ته ای پایین هسته س وکمترین تنش در ارتفاع سد به وجود می آید. همچنین با افزایش ضرایب میرایی رایلی تغییر مکا نه ای نسبتا بزرگی در بدنه و پی سد ایجا د م یشو د.