سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد – عمران آب، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد احمدی – استاد گروه عمران-آب، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مجد – دانشجوی دکتری عمران-آب، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا کرامت – فارغ التحصیل دکتری عمران-آب، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در بررسی و تحلیل شبکه های لوله در حالت جریان غیر ماندگار، زمانی که فشار به مقدار فشار بخار برسد پدیده جدایی ستون رخ خواهد داد. در این مقاله به بررسی رفتار دینامیکی سیستم های لوله توزیع سیال با در نظر گرفتن پدیده جدایی ستون مایع پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق یک لوله مستقیم و معلق می باشد که مورد برخورد یک میله فولادی توپر قرار می گیرد. نتایج تغییرات فشار در نقاط مختلف لوله، مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج معتبر وارسی گردیده است. مشخص گردید که فشار سیال درون لوله تحت اثر تداخل سیال – سازهFSI) تشدید میشود که نشان دهنده اثر بحرانیFSI بر روی فشار سیال است. نتایج به دست آمده برای حالت ضربه بدون در نظر گرفتن جدایی ستون مایع انطباق بسیار مناسبی بر نتایج آزمایشگاهی دارد. برای حالت ضربه با در نظر گرفتن شرایط جدایی ستون مایع دارای انطباق کمتری است که میتواند به علت سادگی مدل استفاده شده در شبیه سازی جدایی ستون سیال باشد