سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل کوهی – کارشناس ارشد سازه، مربی حقالتدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

شبکههای دولایه فضاکار به طور گستردهای برای پوشش سقف ساختمانهای صنعتی با دهانههای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین بررسی تحلیل ناپایداری دینامیکی این نوع سازهها در صورت نصب جرثقیل به سقف از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. در این مقاله پدیدهپایداری و ناپایداری دینامیکی شبکه دولایه فضاکار، ناشی از بار جرثقیل، با استفاده از مدلسازی عناصر محدود و تحلیل ناپایداری دینامیکی غیرخطی هندسی و مصالح، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای اعمال بارهای دینامیکی از تابع بار پلهای با زمانهای خیز مختلف استفاده شده است و نتایج حاصل با تحلیل استاتیکی تحت بارهای استاتیکی مقایسه و ضرایب بزرگنمائی بار دینامیکی محاسبه شده است