سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران
رضا عطارنژاد – دانشیار دانشکده مهندس یعمران دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله تحلیل دینامیکی سد و مخزن و پی در حوزه ی زمان به روش نیمه تحلیلی ارائه می گردد سد انعطاف پذیر و طول مخزن تا بی نهایت در نظر گرفته می شود ضخامت سد ثابت و سیال تراکم پذیر درنظر گرفته شده و از لزجت سیال صرفنظر می شود برای استخراج معادله ی حاکم بر سد از تئوری تیر تیموشنکو استفاده می شود دراین تئوری جابجایی های ناشی از نیروی برشی و نیروی اینرسی در تغییر شکلها درنظر گرفته می شود تکیه گاه سد بصورت ارتجاعی درنظر گرفته شده و با فنرهای طولی و دورانی مدل می گردد د رنهایت پاسخ سیستم که شامل فشار می شود تکیه گاه سد به صورت ارتجاعی درنظرگرفته شده و با فنرهای طولی و دورانی مدل می گردد در نهایت پاسخ سیست م که شامل فشار هیدرودینامیکی وارد بر وجه سد و مقدار جابجایی سد در برابر شتاب واحد به دست خواهد آمد. نتایج با نتایجی که توسط تای برای حالتی که از تئوری تیر اویلر ت برنولی برای استخارج معادله ی حاکم بر سد استفاده شده مقایسه می گردد.