سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان کارگری – کارشناسارشد سازه، کارشناسدفتر فنی شرکتمهندسی مشاور مهاب قدس
تحسین کارگری – کارشناسارشد خاکو پی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه
محمد شریفی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه – دانشکده فنی مهندسی – گروه مه

چکیده:

در این تحقیق به بررسی میزان تغییرات فشار آب منفذی در هسته یکسد خاکی در هنگام وقوع زلزله پرداخته شده است. در این مطالعه سد آزادی به صورتموردی تحت اثر رکورد زلزله طبسبا استفاده از نرم افزار ۵٫۰۰FLAC Verشبیه سازی شده و رفتار سد و چگونگی تغییرات فشار آب منفذی در هسته رسی آن با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با انجام تحلیل دینامیکی درسطحMCLو در نظر گرفتن مدلهای رفتاری برای مصالح مقدار تغییرات فشار آب منفذی در ترازهای مختلف در هسته تعیین شده است نتایج نشان می دهد که فشار آبمنفذی در هنگام وقوع زلزله روندی صعودی داشته که این افزایشدر ترازهای میانی هسته به مراتببیشتر از نقاط دیگرهسته می باشد