سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شرفخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
فضل اله سلطانی – استادیار گروه مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مکانیک خاک و پی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

استفاده از سدهای خاکی با هسته بتن اسفالتی بهدلیل برخی مزایا نسبت به سدهای خاکی با هسته رسی درسالهای اخیر گسترش زیادی یافته است در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا بررسی رفتار دینامیکی این نوع سدها از اهمیت خاصی برخوردار است دراین مقاله در یک مطالعه موردی رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته بتن اسفالتی گرمرود واقع در شمال ایران مورد تحقیق و مطالعه قرارگرفته است نتایج حاصل از انالیزهای عددی شامل تنش ها، و تغییر مکانها ی ایجاد شده در بدنه سد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج نشان داده است که پایداری سد با هسته بتن اسفالتی در مقایسه با هسته رسی قابل قبول تر می باشد.