سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طناز هادیزاده عصار – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه های دریایی، دانشگاه هرمزگان
کیوان صادقی – استادیار، گروه عمران، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

سازه های شناور بسیار بزرگ دارای مرزهای آزاد هستند . برای آنالیز هیدروالاستیک این سازه ها مرسوم است که سازه را به صورت یک ورق نازک با مرزهای آزاد مدل می کنند . سپس مسئله مقدار مرزی اندرکنش سازه – سیال را می توان با تجزیهء این مسئله به دو مسئله دیگر حل کرد . در مسئله اول خیزهای نا معلوم ورق بر اساس توابع مودال، ارتعاش آزاد ورق خارج از آب (در هوا ) بیان می شوند و در مسئله دوم توابع مودال حاصل از مسئله اول را در معادلات هیدرودینامیک قرار می دهند و مسئله مقدار مرزی را به روش المان مرزی حل می کنند. در این مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود و بر مبنای تئوری تغییرشکل برشی مرتبه ی اول، فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی یک ورقمستطیلی با مرزهای آزاد محاسبه شده اند. مقایسه ی نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحلیل ورق با نرم افزار انسیس نشان می دهد که مدل مورد استفاده از دقت قابل قبولی برخوردار است