سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن کنعانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه- دانشگاه علم و فرهنگ تهران
علی نیکخو – استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده:

استفاده از تیرهای خمیده در سازه های خاص نیازمند تحلیل دقیق است. برای حل مسائل دینامیکی تیرهای غیر یکنواخت یا تیرهای خمیده معمولا از روشهای عددی استفاده می شود. در این تحقیق رفتار دینامیکی تیر خمیده یکنواخت اولر- برنولی تحت بار متحرک ثابت با روشDQ بررسی می گردد. روش تربیع دیفرانسیلیDQM) یک روش عددی است که در این روش بکمک ضرایب وزنی مقادیر گره ای درون بازه تقریب زده می شود. این روش مراتب مشتق در گره مجهول را نیز بدست آورده و همگرایی بسیار سریع دارد. مدل سازه مورد مطالعه بصورت یک نیم دایره به شعاع واحد و با شرایط مرزی دوسر ساده بوده که تحت اثر تحریک بار متحرک قرار می گیرد. در فرمول بندی مسئله از مختصات قطبی استفاده شده که در آن تغییر مکانها در راستای شعاع و در راستای مماس بر تیر بدست می آیند. منحنی تغییرمکان و لنگرخمشی حداکثر سازه بصورت تابعی از سرعت حرکت بار محاسبه می گردد. همچنین صحت نتایج با حل به روش گالرکین بررسی می شود. در انتها سرعت همگرایی روش DQ و جدول مقایسه با روش عددی اجزاء محدود ارائه می گردد که نشان دهنده همگرایی سریعتر روش DQ است.