سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کرمان
سید حسین مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان_کرمان

چکیده:

در سال ۱۹۱۰ الفرد هار تابع موجک خود را به شکل یک زوج ضربان مستطیلی نشان داد و در سال ۱۹۸۰ پس از اثبات تساوری تابع هار با تابع دابیچز مرتبه اول موجک هار به عنوان ساده ترین موجک شناخته شده وجوداعضای متفاوت و متعامد در اغلب این موجک ها همچون هار موجب ایجاد خواص مستقل از هم برای حذف ضرائب تکراری و زائد در چرخه محاسبات و تقریب سازی عددی و عدم ذخیره ضرایب با مشخصات یکسان و نهایتا زمان و حجم تحلیل کم می باشد با توجه به عدم وجود مشتق در ناپیوستگی زوج ضربه تابع هار از این تابع بصورت مستقیم در حل معادله دیفرانسیل نمی توان استفاده کرد از این رو با انتخاب یک تغییر متغیر سرعت برای مشتق درجه دوم معادله دیفرانسیل دینامیک سازه شتاب این معادله درجه دوم به معادله درجه اول تبدیل شده و این مشتق اول تغییر متغر سرعت را با استفاده از مقیاسهای مختلف هار بسط داده و تبدیل به معادله جبری می کنیم و در نهایت با انتگرال گیری از این معادله جبری پس از بسط این تابع مجهول به حل معادله دیفرانسیل می پردازیم