سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی میمری – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد شهابیان مقدم –

چکیده:

به دلیل وجود عدم قطعیتهای فراوان در سازهها، استفاده از روشهای مبتنی بر دانش آمار و احتمالات کاربرد گستردهای در فرآیندهای تحلیل وطراحی و تعیین احتمال خرابی سازهها پیدا کرده است. تحلیل احتمال اندیشانه سازهها راه را برای شناخت اثر متغیرهای تصادفی موجود در بارها )استاتیکی و دینامیکی(، ویژگیهای مواد، هندسهی سازه، ابعاد و اندازههای مقطع و الگوهای تحلیل و طراحی هموار میسازد. در سالهای اخیر، مطالعهی سازهها در فضای عدمقطعیت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عدم قطعیتهای مواد در تحلیل دینامیکی سازهها میباشد. بهسخن دیگر، ویژگیهای مواد دارای عدم قطعیت پنداشته میشوند. با شبیهسازی این کمیتها توسط روش مونت کارلو، اثر آنها در تحلیل دینامیکی سازهها بررسی میگردد