سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شوشتری – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی صالح آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به ماهیت پدیده ی انفجار، مشخص کردن مکان وقوع قطعی آن غیرقابل پیش بینی است. تحلیل دقیق پدیده ی انفجار نیازمند دانش کافی پیرامون روابط حاکم بر رفتار سیالات تراکم پذیر است و از آن جهت که معمولا استفاده از این نرم افزارهای تحلیل انفجاری نیاز به اطلاعات مبسوطی دارد، مناسب برای استفاده مهندسین و تحلیلگران سازه نمی باشد. اگر بار انفجاری به یک سازه نامتقارن وارد شود مسئله پیجیده تر خواهد بود. هدف از این پژوهش توسعه نرم افزاری است که بتواند با استفاده از داده های تجربی و روابط تحلیلی موجود، تاریخچه بارگذاری بر سطوح مایل نسبت به موج انفجار را به دست دهد. در این مقاله یک سازه نامتقارن که تحت اثر بار ناشی از انفجار قرار گرفته است به روش غیر خطی دینامیکی تحلیل میگردد. بدین منظور با کد نویسی در نرمافزارOPENSEES بارگذاری انفجار در آن وارد گردید، سپس با تهیه و توسعه برنامه SAMBlast امکان محاسبه پروفایل بارگذاری انفجاری بر سطوح مایل فراهم شد. در بخش پایانی این مقاله نیز نتایج تحلیل با نتایج آزمایش مقایسه میگردد.