سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد زارعی – دانشجو کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بر پایه مطالعات مقدماتی و تفضیلی زمین شناسی و زمین ساختی، ارتفاعات چاه یوسف در جنوب استان خراسان رضوی بررسی شد. عناصر زمین ساختی شامل گسل ها، شکستگی ها و چین خوردگی های این گستره شناسایی و سازوکار هر یک و ارتباط آن ها با رژیم زمین ساختی ایجاد کننده بررسی شد و نقشه شکستگی های منطقه بر اساس داده های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای و برداشت های صحرایی به تصویر در آمد. در مجموع گسل های منطقه در سه راستای اصلی جهت یابی شدند: ۱) گسلش معکوس در راستای N90-120˚ راستای اعمال فشارش NNE-SSW می باشد. ۲) گسل های راستالغز راست گرد با راستای N140-160˚ که تنش فشاری در راستای NE-SW و کشش در راستای NW-SE اعمال شده است. ۳) گسل های نرمال با راستای N10-30˚ راستای اعمال کشش NW-SE می باشد. بر مبنای داده های بدست آمده و با روش های نوین تحلیل لغزش گسل، جهت گیری محورهای اصلی تنش (σ۱ و σ۲ و σ۳) و نرخ اختلاف تنش های اصلی R با استفاده از برنامه رایانه ای به روش برگشتی در گستره مورد مطالعه تحلیل شد. نتایج حاصل دو رژیم زمین ساختی متفاوت را در شکل گیری ساختارهای منطقه مشخص می کند: ۱) رژیم زمین ساختی فشارشی؛ راستای اعمال تنش NNE-SSW که چین ها و گسل های معکوس را ایجاد کرده است. ۲)رژیم زمین ساختی برشی؛ راستای اعمال تنش فشاری NE-SW و تنش کششی در راستای NW-SE که گسل های راستالغز، نرمال،رگه ها و درزهای کششی را به وجود آورده است. مطالعه ساختارهای شکننده در شمال بلوک لوت اشاره به مطابقت منطقه با برخورد صفحات عربستان- اوراسیا دارد. بر این اساس جهت حداکثر تنش وارد بر منطقه NNE-SSW است که ناشی از حرکت صفحه عربستان به سمت صفحه ایران می باشد.