سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن اعتمادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا اجودانیان – کارشناسی ارشد سازه
شهاب ربانی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

خطوطریلی که عمدتا به موازات سطح زمین و باطول زیادتر در مقایسه با عرض احداث می گردند دارای وجه تمایزی نسبت به سایر سازه ها در برابر خطر زلزله می باشند د ر حدود ۷۳ درصد شبکه خطوط ریلی کشور از مناطقی با خطر وقوع زلزله بالا عبور می نمایند دراین تحقیق سعی بر آن شده است تا خطوط ریلی U-33 با تراورسهای بتنی با ضریب سختیهای مختلف تحت اثر زلزله بررسی گردد بدین منظور و با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ANSYS12 و با استفاده از تئوری جرم و فنر و استهلاک این خطوط مدلسازی و تحلیل دینامیکی گردند با توجه به نوع انالیز دینامیکی از یک شتابنگاشت مبنا که برای این تحقیق شتاب نگاشت زلزله ناغان می باشد استفاده شده است با توجه به تحلیل انجام شده و مقایسه ماکزیمم تغییر مکان و تنش انواع تراورسهای بتنی خطوط ریلی با تراورسهای بتنی پیش تنیده رفتار مناسبتری از خود تحت اثر زلزله نشان میدهند.