سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا قضاوی – استادیار مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس
وحید ملحوجی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق، مدلسازی و تحلیل دینامیکی پروفیل های چرخ نو و سایش یافته S1002 انجام شده و تأثیر پروفیل های نو و سایش یافته بر رفتار واگن بررسی گردیده است . سپس به بررسی پارامتر خروج از خط واگن هنگام عبور از قوسی با خصوصیات مشخص پرداخته شد . در این راستا حل تحلیلی با استفاده از تئوری تماسی هرتز و تئوری خطی کالکر انجام شده است . همچنین مدلسازی و تحلیل در نرم افزار Adams/Rail برای پروفیل های مختلف چرخ انجام شده، ضرایب خروج از خط بر اساس معیار خروج از خط بدست آمده است . نتایج نشان می دهد که ضریب خروج از خطدر هنگام ورود واگن به قوس افزایش یافته و پروفیل سایش یافته در اغلب موارد، آمادگی بیشتری برای خروج از خط از خود نشان می دهد . اما میزان سایش چرخ، تأثیر مستقیم بر خروج از خط دارد و تا به میزان خاصی نرسد، خروج از خط رخ نمی دهد و در بسیاری از موارد، ضریب خروج از خط برای پروفیل سایش یافته مقدار کمتری نسبت به پروفیل نو بدست می دهد ولی هرگاه
سایش چرخ از حد مشخصی تجاوز کند، ضریب خروج از خط افزایش می یابد و این حد مشخص، حدی است که لازم است چرخ برای انجام ری – پروفایل به قسمت تعمیرات فرستاده شود .
روش معرفی شده، روشی ساده و در عین حال نسبت به هر نوع محدودیت انعطاف پذیر است . همچنین این روش می تواند پروفیلی را به دست دهد که مینیمم سایش را داشته باشد .