سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد؛
سروش باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
علیرضا معینی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران؛

چکیده:

صنعت تایر ایران با وجود حمایت های دولتی، همچنان با مشکلات زیادی روبروست. عدم پیش بینی درست تقاضا، ظرفیت سنجی های نامناسب، فقدان یک چشم انداز روشن و عدم ارتباط مناسب با صنعت خودروی کشور به عنوان مهم ترین متقاضی تایرخودرو را می توان به عنوان مهم ترین عامل مشکلات فعلی معرفی نمود. یکی از کاربردی ترین ابزارهای این نگرش، علم پویایی سیستم است. به کمک شبیه سازی، رفتار سیستم در برابر تغییرات ناگهانی بررسی و برای مقابله با شرایط احتمالی آینده، سیاست هایی تدوین می شوند. پژوهش حاضر می کوشد تا با ارائه تحلیل دینامیکی ارتباط صنایع تایر و خودروی کشور، علت و چگونگیارتباط میان متغیرهای سیستم را با ملاحظه برنامه ریزی نیروی انسانی شناسایی نماید. بدین منظور ادبیات موجود در این حوزه مطالعه گردید و نظر خبرگان سیستم جمع آوری گردید. متغیرهای تاثیر گذار مدل شناسایی و داده های ۱۱ سال اخیر جمع آوری گردید. داده ها با روابط ریاضی مدل شدند. به منظور مدلسازی از نرم افزار Vensim استفاده شد. بر مبنای مدل طراحی شده، رفتار و نتایج نهایی متغیرهای مدل تا پایان مرز زمانی مورد نظر بررسی شد. در نهایت بر مبنای مدل ساخته شده، میزان حساسیت نیروی انسانی صنایع تایر و خودرو نسبت به تغییرات تقاضا تحلیل شد.