سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود عسگری – کارشناس تحقیق و توسعه – شرکت زامیاد
مصطفی شفیق – مدیریت تحقیق و توسعه – شرکت زامیاد
علیرضا آژیده – ریاست تست و ارزیابی – شرکت زامیاد

چکیده:

در این نوشتار به بررسی اثرات متقابل بین سازه پل – سیستم تعلیق خودرو و سرنشین پرداخته می شود . سازه پل با استفاده از یک تیر اویلر – برنولی مدل ش ده و خودرو و سرنشین با استفاده از مدل دینامیکی شش درجه آزادی صفحه ای مدل می شود . برای بررسی اثرات سرعت خودرو و سایر پارامترهای موثر بر پاسخ دینامیکی تیر و خودرو با استفاده از روشهای انرژی و معادلات لاگرانژ معادلات حرکت به دست آمده و با روش های عددی حل می گردد . روش عددی به کار گرفته شده در این نوشتار انتگرالگیری مستقیم نیومارک است که برای به کار بردن آن ، تیر با استفاده از روش المان محدود به یک سیستم گسسته تبدیل می شود، آنگاه معادله ماتریسی به دست آمده در طول زمان حل شده است . بدین ترتیب رفتار تمام نقاط تیر و اجزاء مختلف خودرو متحرک در طول زما ن به دست می آید . دوره زمانی مورد نظر از ا بتدای ورود بار بر روی تیر تا مدتی پس از خروج آن از انتهای دیگر تیر می باشد . نتایج حاصل حاکی از اثرات قابل توجه انعطاف پذیری پل بر پاسخ خودرو و نیز اهمیت در نظر گرفتن حرکت بار در تحلیل دینامیک پل می باشد