سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین امینفر – دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک،دانشیار دانشگاه تبریز
توکل رمضانی اردی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی، و
فرشاد عاطرمقدم – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه تفرش
مهزاد اسمعیلی فلک –

چکیده:

تحقیق حاضر، یک تحلیلی از المان محدود مربرط به تاثیر پلاستیسیته خاک برروی پاسخ لرزهای ریزشمعها را در بر می گیرد.این تحلیل با استفاده از یک مدل دو بعدی در بر نامه plaxis v.8 انجام شده است . رفتار خاک با استفاده ازمعیارالاستیک خطی- موهرکولمب توصیف می شود. شرایط مرزی مناسب برای تامین انتقال امواج ازمیان مرزهای جانبی توده خاک بکار گرفته شده است. تحلیلها ابتدا برای بار هارمونیک و سپس برای زمین لرزههای ثبتشده، انجام میشود. نتایج بدست آمدهنشان میدهد که عامل پلاستیسیته دارای یک تاثیر قابل ملاحظه-ای بر روی پاسخ لرزهای سیستم سازه خاک- ریزشمع می باشد. این تاثیر به دامنه بار لرزه ای و فرکانس غالبمربوطبهحرکت ورودی و فرکانس سیستم سازه خاک-ریز شمع وابسته است.