سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد برارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آلاله شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلیزاده – دانشیار مهندسی خاک و پی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه از زلزله به عنوان یکی از مخر بترین عوامل طبیعی نام برده م یشود. از دیدگاه مهندسی، اهمیت زلزل هها به لحاظ تأثیراتی است که در ساز ههای نظیر سدها، نیروگا هها، پ لها، مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی ایجاد م ینمایند. ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرز های است. تحلی لهای پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تن شها و کرن شهای دینامیکی برای ارزیابی خطرات ناشی از زمین لرزه به کار م یرود. در این مقاله تحلیل دینامیکی عوارض سطحی به روش اجزای محدود انجام شد هاست. هندسه، مشخصات ژئومکانیکی عوارض زمین و شتا بهای ورودی زلزله، از عوامل تعیین کننده پاسخ لرز های این نوع ساختگا هها بشمار م یرود. نتایج این بررسی، ضرایب بزرگنمای یهای لرز های را در رأس و دیگر نقاط روی سطح زمین نسبت به بستر سنگی، تحت زوایای مختلف شیب، ارتفاع حوزه دور و نزدیک زلزله را درPGA های نرمال شده ۰٫۲ g و ۰٫۷g نشان میدهد در این بررسی نشان داده شد هاست که با زاویه و ارتفاع شیب، شتاب سطحی افزایش م ییابد و در تاج شیب بیشترین بزرگنمایی را شاهدیم. این روند برای با افزایش سختی و سرعت موج برشی مصالح نیز بیشتر م یشود. با تبدیل شتاب نگاشت زلزل ههای اصلی حوزه دور و نزدیک به شتا بهای معادل، در انرژی درونی آ نها تغییراتی بوجود م یآید. بدین ترتیب مشاهده شد هاست که این اثرات عمدتاً توسط پدید ههای کانونی شدن و پراکنش انرژی مو جهای لرز های ایجاد م یشوند.