سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد گروه مهندسی آب ، دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده عمران دانشگاه تبریز
لیلا جدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده عمران دانشگاه تبریز۳
سجاد شاهوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در سدهای بتنی گرادیانهای دمایی ناشی از واکنش هیدراتاسیون سیمان دربتن، سبب ایجاد تنشهای حرارتی بین بتن بدنه وشرایط محیطی و در پی آن بروز ترک و نشت از بدنه میگردد. لذا مطالعات دمایی حین ساخت سدهای بتنی راهکار مناسبیبمنظور تقلیل مشکلات طراحی و بهبود برنامه ریزی اجرایی این ساز ههای بتنی میباشد. در مقاله حاضر، با استفاده از نرم افزار MATLAB تغییرات دمایی و پروفیلهای زمانی دمای بتن بدنه سد بتنی شهریار واقع در استان آذربایجانشرقی در شرایط آب هوایی شهرستان میانه در دو سیکل بارگذاری سالانه وطوفا نهای ۱۵ روزه، مورد تحلیل دمایی قرار گرفتهاست. نتایج حاکی از تغییرات دمایی در مرز هوا به دلیل ضریب هدایت گرمایی شدیدتر میباشد، لیکن در نواحی داخلی گرادیانهای حرارتی دارای مقداری ثابت است.