سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مصطفی امیرفخریان – عضوهیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
محمدمحسن رضوی – پژوهشگرجهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که اقتصاد شهر را از ابعادگوناگون تحت تاثیر قرار میدهد به عبارتی نامناسب کاربریهای خدماتی علاوه برصرف هزینه های بالای حمل و نقل وسوخت جهت دسترسی به آنها اتلاف وقت شهروندان و ایجاد راهبندان و گره های ترافیکی و هزینه های ناشی از آن را که دراکثر مواقع محاسبه آنها امکان پذیر نمی باشد به همراه دارد همچنین گاه دربرخیمواقع عدم دسترسی مناسب به برخی کاربریها سلامت افراد به نیز درمعرض خطر می انداز خدمات بهداشتی درمانی نمونه ای از این دست است که الزام دردسترسی به موقع و مناسب به ان برای تمامی افراد جامعه ضروری است دسترسی به خدمات از دو بعد دسترسی فضایی و دسترسی غیرفضایی قابل بررسی است دراین میان شرایط و ویژگیهای اقتصادی جامعه یکی از ابعاد مهم دسترسی غیرفضایی به شمار می آید چرا که دسترسی غیرفضایی مبین شرایط اجتماعی و اقتصادی جمعیت استفاده کننده از خدمات است دراین مطالعه سعی خواهد شد که دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد از منظر شاخصهای اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد برای این منظور ضمن بهره گیری از اطلاعات حوزه های آماری شهر مشهد وضعیت اقتصادی ساکنین در ارتباط با توزیع فضایی کاربریهای بهداشتی درمانی از طریق نرم افزارهای ARC GIS و SPSS مورد تحلیل قرارگرفت و نتایج موردنظر بدست آمد.