سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا یادگاری نائینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
سیداحمد خاتون آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا عمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل دانش گندمکاران شهرستان نائین پیرامون مدیریت آب زراعی در شرایط خشکسالی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – هم‌بستگی و علی ارتباطی بوده و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. گندمکاران شهرستان نائین با تعداد ۱۵۰۰ نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ۳۰۶ گندمکار به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اساتید، کارشناسان و متخصصان علوم کشاورزی و آب مورد تائید قرار گرفته است. آزمون پیش‌آهنگی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS بین ۷۱/۰ تا ۸۹/۰ بدست آمد. با توجه به نتایج تحقیق مشخص گردید که میزان دانش گندمکاران شهرستان نائین در خصوص مدیریت آب زراعی در شرایط خشکسالی در حد متوسطی قرار دارد.در این پژوهش مشخص گردید که بین میانگین دانش فنی گندمکاران پیرامون مدیریت آب زراعی از یک‌سو و استفاده از کلاس‌های آموزشی و ترویجی، نوع زراعت، نوع کشت گندم، نوع نظام بهره‌برداری از آب و زمین و نوع نظام زراعی از سوی دیگر اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد که متغیر‌های میزان تجربه، سطح مشارکت اجتماعی، میزان استفاده از کانال‌های ارتباطی و سطح تحصیلات گندمکاران حدود ۵۱ درصد از تغییرات در میزان دانش فنی گندمکاران پیرامون مدیریت آب زراعی را تبین می‌کنند.