سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا یادگاری نائینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوش
سیداحمد خاتون ابادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا عمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل دانش گندمکاران شهرستان نائین پیرامون مدیریت بهینه منابع آب در راستای توسعه پایدار میباشد. این تحقیق از نوع توصیفیهم بستگی و علی ارتباطی بوده و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. گندمکاران شهرستان نائین با تعداد ۱۵۰۰ نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند. که با استفاده از جدول کرجی و مورگان و روش نمونهگیری طبقهای تصادفی ۳۰۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند . یافته های تحقیق نشان داد که میزان دانش گندمکاران شهرستان نائین در خصوص مدیریت بهینه منابع آب در حد متوسطی بوده و متغیر وابسته دانش فنی با متغیرهای مستقل سن، تجربه در کشاورزی، فاصله مزرعه از مراکز خدمات و ترویج و تعداد افراد خانوار همبستگی معنیدار منفی و با سطح تحصیلات، میزان درآمد غیرکشاورزی، کل زمین تحت مالکیت، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی و دسترسی به کانالهای ارتباطی رابطه آماری معنیدار مثبت داشته است.