سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم میرزایی – کارشناس ارشد عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
سمیرا ارام – کارشناس آمار

چکیده:

در این مقاله به مطالعه دبی ماهیانه رودخانه طرق مشهد پرداخته می شود. مشاهدات جمع آوری شده مربوط به مهر ۱۳۳۴ الی شهریور ۱۳۸۹ می باشند که از بخش مطالعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دریافت شده است. مطالعه داده ها به شکل ماهیانه انجام شده است. در تحلیل ماهیانه از روشهای هلت وینترز جمعی و باکس و جنکینس فصلی با S=12 استفاده گردید کهدر نهایت بر اساس مقایسه معیارهای ارزیابی خطا مانندMAPE,MSD,MAD مدل باکس و جنکینس فصلی از بیشترین دقت جهت پیش بینی برخوردار بود و بر این اساس پیش بینی ۲۴ ماه آینده دبی انجام و در جدولی ارائه شد. با توجه به نتایج ، افزایش دبی ماهیانه پیش بینی می شود