سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام ابوحمزه –
کمال عباسپورثانی –
علی اصغر توفیق –

چکیده:

در این مقاله به منظور امکان سنجی بهره برداری از فناوری های تبدیل انرژی بادی، با مطالعه آماری داده های باد منطقه حسن آباد فشافویه طی سال های اخیر، با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول به تحلیل و ارزیابی پتانسیلانرژی باد در اینناحیه پرداخته شده است. سایت مورد بررسی خارج از شبکه توزیع برق قرار داشته و برای بهره برداری اولیه، نیاز به دسترسی به یک منبع انرژی دارد. برای تشخیص مناسب بودن این سایت جهت استحصال انرژی بادی نیاز به تحلیل اطلاعات بادی منطقه داریم.لذا ابتدا مقادیر پارامترهای ویبول c و kاز دو روش ویبول ، یکباراستفاده از فرمولها و بار دیگر با استفاده از روش خطی سازی محاسبه شده اند. تابع توزیع احتمال سرعت باد برای منطقه فشافویه تعیین شده و مقادیر بدست آمده از هر دو روش مقایسه شده اند سپس با استفاده از این مقادیر پتاسیل انرژی بادی منطقه فشافویه تعیین شده است.نتایج حاصل از این پتانسیل سنجی نشان می دهد که این منطقه مطابق دسته بندیپتانسیل انرژی از نظر احداث نیروگاه های بادی در کلاس ۲ و ۳ قرار داشته و لذا منطقه مورد بررسی برای نصب توربین های بادیکوچکمناسب می باشد.