سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رستگارنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
امین روشندل کاهو – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن،نفت،ژئوفیریک دانشگاه صنعتی شاهرو
علی نجاتی کلاته – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن،نفت،ژئوفیریک دانشگاه صنعتی شاهرو
محسن لشکری – کارشناس ارشد پتروفیزیک سازمان نفت مناطق مرکزی

چکیده:

شاخص زون جریان یکی از مهمترین خصوصیات پتروفیزیکی مخزن است که جریان سیالات درون چاه را در مرحله تولید کنترل می کند. این پارامتر نقش کلیدی در ارزیابی تولید مخزن، عملکرد میادین نفتی، مدیریت و توسعه مخزن ایفا می کند. شاخص زون جریان به طور معمول از آنالیز مغزه به دست می آید ولی این امر مستلزم زمان و هزینه فراوانی می باشد. از آنجایی که ارتباط ساده ای بین تراوایی و تخلخل در مخازن کربناته ناهمگن وجود ندارد از روش واحدهای جریان هیدرولیکی برای طبقه بندی و ارزیابی این نوع مخازن استفاده می شود . در این مطالعه ما شاخص زون جریانی را برای یکی از مخازن کربناته ایران بدست آوردیم . روش کار به این صورت اجرا شد که ابتدا داده ها را آنالیز کرده و نمودار هیستوگرام را برای همه متغیرها رسم کردیم و سپس آنها را به توزیع نرمال تبدیل کرده و پس از حذف مقادیر خارج از ردیف این داده ها آنها را استانداردسازی کرده و با استفاده از روش خوشه سازی تفاضلی شعاع بهینه را بدست آورده و بدین صورت ساختار اولیه سیستم استنتاج فازی(FIS) را ایجاد کردیم و در نهایت این ساختار را با استفاده از سیستم نروفازی بهینه سازی کرده و شاخص زون جریان را برای چاههای فاقد مغزه با دقت ۸۶% تخمین زدیم .