سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادله رضایی راد – پژوهشگاه مواد و انرژی
کمال عباسپورثانی – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
امیر نقی زاده گوگدره – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شاهد

چکیده:

پیشرفت تکنولوژیکی جامعه بشری و نیاز روزافزون به منابع انرژی کارا و سهل الوصول به منظور پیشبرد اهدافجامعه، سببشده است موضوع انرژی همواره به عنوان مسئلهای حائز اهمیتو پر چالشدر سطح جهان مد نظر قرار گیرد. ایران نیز به دلیل مشکلاتزیستمحیطی ناشی از مصرفرو به رشد سوختهای فسیلی و محدود بودن منابع تجدیدناپذیر به انرژیهای پاکاز جمله انرژی بادی و خورشیدی روی آورده است. بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد ایران با توجه به موقعیتجغرافیایی خود از پتانسیل تولید برق بادی بالایی برخوردار است در این مقاله به منظور ارتقا سطح بهرهبرداری از انرژی بادی در ایران، با مطالعه آماری دادههای باد شهرستان شورجه طی سالهای۸۸-۸۷ با استفاده از توزیع احتمال ویبول به تحلیل و ارزیابی پتانسیل احداث مزرعه بادی در این مکان پرداخته شده است. نتایج حاصل از پتانسیل سنجی نشان میدهد منطقه مذکور شرایط مناسبجهتاحداث نیروگاه بادی را دارا میباشد