سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم میرفتاح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین شریفی رنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسن ملا اسماعیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

بازارهای مالی یکی از بازارهای اساسی و تأثیر گذار اقتصاد هر کشوری است. شرایط این بازار ها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد تأثیر گذار و از سایر بخش ها تأثیر می پذیرند. یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار بورس و قیمت سهام مؤثر است که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. لذا بازار بورس نه تنها از اقتصاد ملی بلکه از اقتصاد جهانی نیز تأثیر می پذیرد. از طرفی در دنیای امروز آزاد سازی اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ارتباط اقتصادی، پدیده ای است پیچیده با تأثیراتی گسترده و عمیق که عده ای آنرا منشاء مشکلات کنونی کشورها می دانند. در حالی که دسته ای دیگر آنرا پدیده ای تماماً مثبت می انگارند که موجب رفاه اقتصادی مردم خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه در اکثر کشورهای در حال توسعه متغیرهای اقتصادی مانند شاخص سهام و همچنین متغیرهای آزاد سازی اقتصادی در ظرفیت هایی که باید باشند قرار نگرفته اند، بنابراین می توانیم با تأکید بر آزاد سازی اقتصادی، زمینه را برای ارتقاء عملکرد بازارهای مالی بخصوص افزایش شاخص سهام در کشور فراهم سازیم. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش مؤلفه های آزاد سازی اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی برخی از کشورهای در حال توسعه منا با استفاده از رویکرد نوین خود رگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) با تاکید بر آزاد سازی پولی و مالی در دوره زمانی ۱۹۸۶-۲۰۰۹ می باشد. نتایج نشان دهنده تأثیر معنادار هر یک از متغیرهای مورد بحث بر قیمت سهام در بازار بورس می باشد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاستگذاران اقتصادی کشور پیشنهاد می شود همت پایداری برای تعامل بورس کشور با دیگر بازارهای مالی بین المللی برقرار شود تا بازار سرمایه کشور بتواند به یک بازار تعالی در منطقه با ارائه سیاست های پویا نائل و به رشد مالی شرکت ها در بورس، اعتلای بازار مالی کشور و به تبع آن ارتقای اقتصادی کشور کمک نما÷یند.