سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غزال زربخش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی نفت امیدیه
محمد آبدیده –

چکیده:

خواص مکانیکی سنگهای مخزن نقش مهمی را درحفاری و تولید هیدروکربن ایفا می کند دراین میان نقش مدلوهای الاستیسیته درتعیین قابلیت حفاری انالیز پایداری دیواره چاه تولید ماسه و تعیین میدان تنشی درجا موثر می باشد چندروش تخمین این پارامتر ها وجود دارد که یکی از آنها استفاده از داده های پتروفیزیکی مخازن است دراین مقاله با استفاده داده های چاه نگاری نوترون و چگالی و فتوالکتریکی ابتدا نوع لیتولوژی درمخزن مشخص میگردد و با استفاده ازداده های پتروفیزیکی و نوع لیتولوژی ازروی روابط تجربی بین مدت زمان سیرموج برشی و فشاری زمان سیرموج برشی تخمین زده شده است سپس مدولهای الاستیسیته براساس روابط موجود محاسبه میگردند.