سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل ملکی سورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی ، موسسه ژئوفیزک دانشگاه تهران
احمد سدید خوی – دکتری زلزله شناسی ، دانشگاه تهران ، ع ضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانش
محمدرضا نجف تومرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

ایران بخشی از کمربند چین خورده آلپ _ هیمالیا را تشکیل میدهد که از غرب تا ترکیه و اروپا و از شرق تا هیمالیا کشیده شده است.شواهد تاریخی و مطالعات انجام شده در زمینهی زلزله نشان می دهد اکثر شهرهای ایران در معرض زمینلرزه های مخرب قرار دارند که از دیرباز به طور سنتی از وقوع زلزله در کشورمان به عنوان یک بلا یاد می کردند درصورتیکه بایستی به زلزله به عنوان یک پدیدهی کاملا طبیعی نگاه کرد و با ساخت سازه های استاندارد متناسب با میزان خطر وقوع زلزله در محل سعی در مهار این پدیده داشته باشیم و صدمات و تلفات جانی و مالی آن را تا حتی الامکان کاهش دهیم.در این ۵٧ و عرض جغرافیایی _ مقاله با بررسی بخشی از مناطق جنوب شرق ایران به طول جغرافیایی ۶١٫۵ ٣٠ درجه و در نظر گرفتن گسلها و زلزله های رخ داده در این مناطق چشمه های لرزه ای تعیین و _ ٢٧ مناطق امن و پرخطر با روش های تحلیل خطر قطعی و احتمالاتی نسبت به سایت مورد نظر تعیین شده اند.در روش قطعی چشمهی شماره ٣ بیشترین شتاب را در محل سایت ایجاد می کند. در روش احتمالاتی که بیشترین کاربرد را در تحلیل خطر دارد، نقشه های تحلیل خطر برای دوره بازگشت های مختلف و پریود ٠٫٠۵ ثانیه بدست آمد، در مناطق قرمز رنگ احتمال وقوع زلزله با شتاب بیشتر برای دوره بازگشت های مختلف را انتظار داریم(برای مثال مقادیر بیشترین وکمترین شتاب برای دوره بازگشت ٢۴٧۵ سال به ترتیب عبارتست از gal 729.6 – gal 57.9 .