سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا معتمد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

سد مخزنی درودزن در استان فارس در یکصد کیلومتری شمال غرب شیراز و بر روی رود کر ساخته شده است. برای تعیین خطرو لرزه خیزی یک منطقه از سه روش تجربی آماری، قطعی و احتمالاتی استفاده میکنیم.در این مطالعه از روش احتمالی که اثر توام چشمه های لرزهای متعدد و ساختگاه بررسی میشود و عدم قطعیتها در پارامترهای مختلف به نحوی در محاسبات مداخله داده می شود، استفاده میگردد. روش کار جهت برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی بدین صورت است که ابتدا مختصات سایت مورد نظر را تعیین کرده و به شعاع ٢۵٠ کیلومتری آن تمامی زمین لرزههای دستگاهی و تاریخی را از منابع معتبر پیدا کرده و بعد از ویرایش برخی دادهها ، با استفاده از نرم افزار Zmap ضرایب Mc – b – a منطقه را پیدا میکنیم. بهتر است Shapefile های چشمه های لرزه زا و چارچوب منطقه را قبلا با نرم افزارهای مرتبط مانند Arc GiS تهیه کرده و با استفاده از نرم افزار crisis برآورد خطر زمین را انجام داده و در نهایت نقشه هم شدت منطقه را بدست می آوریم.