سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین سپهری – کارشناس ارشد ژئوفیزیکتهران، اشرفی اصفهانی
فاطمه سعیدا – کارشناس ارشد ژئوفیزیک تهران بلوار امیرکبیر
نگار سودمند – کارشناس ارشد ژئوفیزیکتهران، اشرفی اصفهانی

چکیده:

فلات ایران یک ناحیه پهناور فشارشی در طول کمربند فعال کوهزایی آلپ-هیمالیا است که در بین صفحه عربی در جنوب غرب وسپر پایدار اوراسیا در شمال شرق قرار گرفته است. به طوری که فعالیت هاى نوزمین ساختى و تأثیرات متقابل قطعات سنگ کره بر´ هم، زمینه لرزه خیزى به نسبت بالاى ایران را فراهم می کند. منطقه مورد مطالعه در این بررسی، استان کرمانشاه در گستره جغرافیاییطول شرقی و عرض شمالی می باشد که در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قرار دارد. در این مطالعه از داده های زمین لرزهای کاتالوگ موسسه ژئوفیزیک تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزلهUSGS و کاتالوگ زمین لرزه های تاریخی ایران استفاده شده است. چهار چشمه بالقوه لرزه زا در منطقه شناسایی و به صورت پهنه ای مدل شده اند.