سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نریمان لعل دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای تحقیق وضعیت لرزه خیزی یک منطقه و تخمین خطر زمین لرزه، آگاهی و اطلاع جامع از زمین لرزه های ثبت شده، زمین شناسی و تکتونیک آن منطقه ضرورت دارد. نقشه های توزیع کانون زمینلرزه ها بیانگر این واقعیت است که فلات ایران خود یک ناحیه لرزه خیز می باشد، لذا انجام محاسبات تحلیل خطر امری مهم و کارآمد برای نقاط مختلف کشور است. در سال های اخیر توجه مهندسین به استفاده بیشتر از طیف خطر یکنواخت لرزه ای به عنوان طیف ویژه ساختگاه جلب شده است. طیف خطر یکنواخت طیف پاسخی است که احتمال وقوع تمام نقاط دامنه ی آن، در زمانهای تناوب مختلف، یکسان باشد. استفاده از چنین طیفی در طراحی سازه ها، میتواند راهکاری مناسب، جهت ایجاد سطح خطری یکسان در برابر زلزله، برای تمام سازه ها باشد. در این پژوهش، جهت تحلیل خطر لرزه خیزی شهر همدان با عرض جغرافیایی ۳۴/۷۹ درجه و طول جغرافیایی ۴۸/۵۱ درجه، تمامی چشمه های موجود تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری مورد بررسی قرار گرفته اند که منطقه ای با عرض جغرافیایی ۳۳/۴۵ تا ۳۶/۰۲ درجه و طول جغرافیایی ۴۶/۹ تا ۵۰/۵۱ درجه را شامل می شود. محاسبات مربوط به تحلیل خطرپذیری در برابر زلزله به دو روش تعینی (DSHA) و احتمالاتی (PSHA) انجام شده و نتایج این روشها با یکدیگر مقایسه شده است. برای در نظرگیری عدم قطعیتهای دانش و انتخاب پارامترهای مناسب از روش درخت منطقی (Logic Tree) استفاده شده است. سپس طیف خطر یکنواخت با استفاده از روش احتمالاتی با فرض تبعیت از مدل پوآسن بدست آمده است.