سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی فیرده – دانشجوی دکتری کنترل
محمود پاییزی – کارشناس فنی
علی جعفرقلی – دانشجوی دکتری هوافضا

چکیده:

یک تکنیک آنالیز خطاFMEA می باشد که هم در قابلیت اطمینان و هم درایمنی کاربرد وسیعی دارد می توان این روش را درهرمرحله از تولید و برروی هرسطح دلخواه از محصول به کاربرد این تحقیق به بررسی سابقه و حالتهای بالقوه ی خرابی در یک سامانه کنترل پرداخته است این سامانه در مسیر اصلی خروج مولفه اکسید کننده از پمپ اکسید کننده به سمت انشعاب محفظه احتراق مولد گاز و مسیر فشار کنترلی استابیلایزر موتور قرار دارد هدفاین سامانه آن است که با توجه به فشار مولفه اکسید کننده پس از انشعاب ذکر شده به سمت محفظه احتراق فشارمحفظه را تنظیم و کنترل نماید رو ش بیان شده با توجه به میزان وخامت میزان رخداد و امکان کشف حالتهای مختلف خرابی آنها را دسته بندی مینماید با توجه به معیارهای تعریف شده دسته ای از حالتهای خرابی دراولویت اصلاح قرارگرفته و پیشنهادهایی برای رفع آنها ارایه شده است. درنهایت اثربخشی پیشنهادهای اصلاحی با بررسی نتایج حاصل از اعمال آنها درسیستم کنترل مورد ارزیابی قرار میگیرد