سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسام پورقربان – دانشجوی دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان گلمکانی – دانشجوی دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین تحقیق خطای مربوط به براورد نفوذ پذیری الکتریکی که درنتیجه استفاده از تقریب اتلاف کم در شرایط اتلاف ناشی می شود بررسی و روباط مربوط به آن محاسبه شده همچنین نتایج حاصل شده روی براورد محتوای اب کانی مورد بررسی قرارگرفته است کمیت ها در بازه ای از تخلخل محتوای رس کیفیت اب و شرایط فرکانسی محاسبه شده اند. هرچند خطا در اغلب موارد قابل صرفنظر کردن است اما در برخی کاربردهای هیدروژئوفیزیکی مانند روش مقاومت ویژه اندازه گیری های درون چاهی و با روش رادار زمینی می تواند مهم باشد برای نمونه وقتی تانژانت اتلاف که مربوط به یک رسانایی موثر mS/m30 و فرکانس ۱۰۰HM است برابر ۰٫۵ می شود خطای نسبی نفوذ پذیری دی الکتریک تقریبا ۶ درصد خواهد بود اگر رسانایی دو برابر و یا فرکانس نصف شود تانژانت دو برابر می گردد اما خطا تا ۲۱ درصد افزایش می یابد به علاوه در حالت خاصی که تخلخل ۲۰ درصد بوده و تانژانت اتلاف برابر ۰٫۵ باشد استفاده از تقریب اتلاف کم ، منجر به انحراف ۱۰ درصد از حجم اب می شود. همچنین اثر تخلخل در براورد محتوای اب مورد بررسی قرارگرفته است مشاهده می شود که به ازای یک مقدار پایین رسانایی اب و حد بالای فرکانس استفاده شده ۲۰۰MHZ خطای براورد محتوای اب کمترین مقدار خواهد بود در حالتهایی که فرکانس پایین بوده و یا رسانایی اب بالا باشد مقدار خطا افزایش می یابد.