سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
سیاوش طائی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – دانشیار هیدرواقلیم گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علو

چکیده:

خشکسالی واقعیت انکار ناپذیری است که در هر اقلیمی باید انتظار آن را داشت. این پدیدهی طبیعی دارای اثرات زیانبار چشم گیری میباشد و پایش آن یکی از بخشهای مهم در مدیریت منابع آب میباشد. هدف از انجام این تحقیق تحلیل تغییراتبارش در مقیاس سالانه و نیز فراوانی وقوع دورههای خشکسالی و ترسالیها برای طول دوره آماری موجود برای ایستگاههای سد دز، حرمله و تلهزنگ با استفاده از شاخص SPI میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که شدیدترین خشکسالی در ایستگاهحرمله با میزان SPI 2/22 ، در سال آبی ۱۳۳۲ ۱۳۳۱ به وقوع پیوسته است. در این تحقیق سال آبی ۱۳۳۲ ۱۳۳۱ مرطوب – – – -ترین سال برای هر سه ایستگاه مورد بررسی بوده است. این در حالیست که ایستگاه تلهزنگ با SPI 2 برابر با ۲/۴مرطوبترین / ایستگاه مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که فراوانی دورههای خشک و مرطوب در هر سه ایستگاهبا هم برابر میباشد. بهطوریکه فراوانی دوره های خشک و مرطوب در ایستگاه سد دز برابر ۱۱ و در ایستگاههای حرمله و تله زنگ برابر ۹ میباشد. در این تحقیق بیشترین فراوانی وقوع خشکسالیها با شدت متوسط به بالاتر در ایستگاه حرمله با داشتن ۳ رویداد با مقدار spi – کمتر از ۱ میباشد.