سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد کردجزی – کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گلستان سازمان هواشناسی
سعید باقری – مدیر کل مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گلستان
ایمان بابائیان – پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور
عبدالجبار ملاعراضی – کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گلستان

چکیده:

باتوجه به اهمیت آب در برنامه ریزی توسعه کشور و لزوم ارائه چشم اندازی برای خشکسالی در سالهای اتی در این مقاله وضعیت خشکسالی استان گلستان در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ با استفاده از سناریوهای مختلف تغییر اقلیم مورد ارزیابی قرارگرفته است دراین تحقیق از شاخص SIAP معیار بارندگی سالانه جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی در استان گلستان استفاده شده است برای اینکار از داده های دیدبانی شده روزانه ایستگاههای تحت بررسی در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۳ و همچنین خروجی مدل HasCM3 در دوره پایه و در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ تحت سناریوهایی انتشار B1، A1B،A2 استفاده شده است برای ریز مقیاس نمایی و تولید داده برای دوره آتی ازمدل lars-wg استفاده شده است نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی خشکسالی شدید در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ مربوط به ایستگاه کلاله و تحت سناریوی AIB می باشد که دراین ایستگاه ۷ خشکسالی شدید رخ خواهد داد درهمین دوره بیشترین فراوانی خشکسالی بسیار شدید مربوط به ایستگاه گنبد می باشد کهدر سناریوهای AIB,B1 پنج خشکسالی بسیار شدید در این ایستگاه پیش بینی می شود.