سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زهره صافی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

خشکسالی به عنوان یکی از پدیده های طبیعی هرساله خسارات زیادی به جای می گذارد خشکسالی هیدرولوژیکی که براثر طولانی شدن خشکسالی های هواشناسی پدید می ایند اغلب مصیبت بارتر بوده و خسارات جبران ناپذیری برابعاد مختلف محیط و جوامع بشری تحمیل می کنند تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه خشکسالی در کشور انجام شده بیشتر از دیدگاه هواشناسی می باشد و مطالعه ای که در زمینه خشکسالی هیدرولوژیکی باشد بسیار اندک است در تحقیق حاضر خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه کر در حوزه ابریز دریاچه بختگان برای اولین بار براساس داده های هیدرومتری روزانه ایستگاه آبسنجی چمریز در دوره آماری ۳۱ ساله ۸۶-۵۶ بررسی شد. بعد از بررسی کیفیت و تکمیل آمار روزانه این ایستگاه سطح استانه Q75 از روی منحنی مدت جریان بدست آمده و عمده ترین شاخصهای کمبود جریان از قبیل : زمان وقوع خشکسالی، مدت، کمبود حجم و حداقل مقدار جریان رودخانه که در مدت زمان وقوع دوره خشکسالی مشاهده می شود برای ایستگاه چمریز محاسبه شد.