سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرنوش صنیع ثالث – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی ازجمله بلایای طبیعی است که محیط زیست و منابع آب یک کشور را تهدید میکند. کمیسازی آن بااستفاده از شاخصهای خشکسالی راهکاری اساسی جهت شناسایی این پدیده و انجام برنامهریزیهای اصولی درراستای نگهداشت منابع آب میباشد. در این مطالعه از شاخص پالمرخودواسنجی کننده برای بررسی وضعیت خشکسالی منطقه پل زمانخان استفاده شده است. به این منظور باداشتن اطلاعات دما، بارش، وضعیت رطوبت خاک و موقعیت ایستگاه، شاخص خشکسالی توسط یک بسته نرم افزاری محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در این منطقه سالهای ۰۲۲۲ و ۰۲۲۲ خشکترین و سالهای ۰۲۲۲ و ۰۲۲۲ مرطوبترین سالها در بازه زمانی ۲۸۱۱ تا ۰۲۲۰ میلادی میباشند. این مطالب میتواند نتایج مفیدی را جهت ارائه ایدههای علمی نوین در جهت حفاظت از منابع آب در منطقه بیان کند.