سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محرم شاملی – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
فرزین عظیم پورشیشوان – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

در این مقاله رفتار خستگی مواد کامپوزیتی پلیاستر تقویت شده با الیاف شیشه ای E-Glassچهار لایه درجهت زاویههای مختلف °۰/۹۰°±۴۵° ،۰° با ضخامت کل ۴ میلیمتر توسط تحلیل المان محدود بررسی و نتایج با دادههای تجربی مراجع دیگر مقایسه شده است. مواد تحت بار دینامیکی خمشی کاملا معکوس R=-1 به عنوان تست خستگی، به منظور برآورد منحنیهای عمر قرار گرفتهاند. آنالیز المان محدودFEA) با استفاده از نرم افزارAnsys به ارزیابی رفتار در شرایط خستگی این مواد مرکب تحت بارگذاری دامنه ثابت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون خستگی نشان میدهد که کامپوزیت تک جهته دارای بالاترین مقاومت و بالاترین تخریب خستگی است. مقایسه نتایج با نتایج مراجع که با استفاده از بزرگنمایی بالای میکروسکوپ نوری حاصل شده نشان میدهد که شکست در نمونههای °۰/۹۰°±۴۵° به علت شکست ماتریس در جهت الیاف است، در حالی که برای نمونههای یک سویه در۰° شکست به علت بریدن فیبرها است.