سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جواد کامران زاده قومنی – دانشجوی کارشناسی رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمیدرضا کبروی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

الکترومایوگرافی (EMG) روشی تجربی در زمینه بسط، ثبت و آنالیز سیگنالهای الکتریکی عضله است. سیگنالهای الکتریکی عضله بوسیله دگرگونی های فیزیولوژیکی در غشاء فیبر عضلانی شکل می گیرند. اگر چه ماهیچه با توجه به ساختار پیچیده آن بخشی از وظایف کنترل کننده و مسیرهای فیدبک را نیز برعهده دارد. قابل ذکر ست که سیگنال EMG در تشخیص اختلالات عصبی و عضلانی مانند؛دیستروفی عضلاتی، مایوپاتی مادرزادی، نوروپاتی های محیطی، فلج اطفال و … نیز کاربرد دارد. در این تحقیق با استفاده از پردازش های پیشرفته جهت ارزیابی فضای ویژگی در وضعیت Forward Head Posture پرداخته شده است. برای این منظور پس از ثبت سیگنال EMG از عظله Upper trapezuis پردازش سیگنال و استخراج ویژگی های غیر خطی به ارزیابی فضای ویژگی از دیدگاه فضای فاز پرداخته شده است. سیگنال EMGسطحی ثبت شده، در حوزه غیر خطی از دیدگاه آشوب مورد پردازش و استخراج ویژگی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در زمان خستگی، آشوبناکی سیستم با توجه به بستر جذب کاهش می یابد ضمن اینکه نمای لیاپانوف در اکثر سوژه ها در زمان خستگی کاهش معنی داری (P<0/005) را نشان داد. بعد فرکتال در بیشتر سوژه ها تحقیق کاهش معناداری را نشان داد (P<0/005)