سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج حسینی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، سازمان صنایع دریایی ایران
وحدت پیروزرام – کارشناس ارشد سازه های دریایی، سازمان صنایع دریایی ایران
هادی محمدی – کارشناس سازه های دریایی، سازمان صنایع دریایی ایران
مهدی ایرانمنش – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از معضلات مهم شناورهایی که در معرض نیروی موج قرار دارند، خستگی است. این امر درسازههایی که نقاط تمرکز تنش بالا دارند، بیشتر میکند. اگرچه صدمات ناشی از خستگی منجر به غرق شدن کشتی نمیشود، اما عوارض حاصل از آن ممکن است باعث تعمیرات پرهزینه و تعویض بروز قسمتی از بدنه گردد. بنابراین موسسات ردهبندی در اتصالاتی که تمرکز تنش بالا وجود دارد، محاسبات خستگی را الزامی کردهاند. در این مقاله با استفاده از قوانین موسسه ردهبندی BV محاسبات استحکام خستگی یک شناور دارای Moonpool برای حالت بارگیری بالاست انجام شده است و پس از آن شناور مورد نظر در نرمافزار المان محدود Ansys مدلسازی و حل عددی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از نرمافزار Ansys مقدار و جهت تنشهای اصلی نسبت به نقاط جوش مناطق بحرانی مشخص میگردد و میزان خستگی در نقاط تمرکز تنش محاسبه میشود و مقدار ضریب خسارت خستگی بدست میآید، با مقایسه این مقادیر و نتایج حل تئوری مشخص میگردد که در تمامی شرایط مقدار ضریب خسارت خستگی از مقدار بحرانی کمتر بوده که این امر موید عدم بروز خستگی آسیب زننده در اطراف سازه Moonpool میباشد.