سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز شهریاری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهرام یوسفی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دیسک و پره های دوار توربین درموتورهای هوافضایی به دلیل کاردردما و سرعت بالا نیاز به تحلیل خزش از سه دیدگاه ا صلی دارند اول تعیین میزان افزایش شعاع خارجی مجموعهدیسک و پره که در آن خزش باعث افزایش شعاع خارجی توربین میگردد دوم تعیین میزان واهلش تماسی بین شفت و دیسک که معیار کاهش فشار جازنی درمحل تماس توربین به شفت با گذشت زمان است سوم گسیختگی خزشی پره ها است که پدیده غالب شکست پره است کنترل مقدار خزش درتعیین فاصله ها ی بحرانی بین پره ها و جداره بسیار مهم است مرور زمان باعث افزایش شعاع دیسک و ارتفاع پره ها شده و سبب واماندگی توربین می شود ودرصورت عدم تعویض قطعات با گذرزمان و گذشت خزش از حد بحرانی خود پره ها به کیسینگ و شکست اتفاق می افتددراین تاثیر تنشها ثابت هستند و کرنش خزشی به مرور زمان افزایش می یابد. دراین تحقیق از روش تقریبات متوالی جهت مطالعه اثرخزش در دیسک ردیف اول توربین موتور توربوجت هواپیمای جنگندهF-5 یعنی J85-21-GE استفاده شده و مقدار کرنش خزشی دیسک محاسبه می شود.