سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان رضایی – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا گوهری انارکی – دکترا – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در اکثر ماشینآلات صنعتی دیسکهای دوار در دماهای خزش ( نیروگاههای اتمی و صنایع تبدیل انرژی ) اهمیت بسیار زیادی دارند . از اینرو بررسی دقیق شرایط دیسکهای ترکدار اهمیت مییابد . تخمین شرایط مربوط به رشد ترک نیازمند شناسایی میدانهای تنش در اطراف ترک و پارامترهای نوک ترک است . در این مقاله سعی شده است از روش VCEMR پارامتر پارگی خزش C(t) در زمانهای مختلف برای دیسکهای ترکدار محاسبه گردد؛ و همچنین مقدار آن پس از زمان گذر یعنی * C بدست آورده شود . حل انتگرال کانتورها توسط یک ماکرو با پشتیبانی زبان پارامتریک Ansysانجام شده است و با استفاده از رگرسیون غیر خطی، نتایج بدست آمده انتگرال * C برای دیسکهای مورد بررسی به شکل توابعی از نسبتهای هندسی و خواص ماده ارائه میشود؛ که برای این کار از طریق قیاس با مکانیک شکست J فاکتور بی بعدی بنام Q* در توابع تعریف میشود تا بتوان رابطه انتگرال * C را بر حسب ابعاد هندسی و مواد مختلف ارائه داد . نتایج روش VCEMR در محاسبه انتگرال * C ، با روش تنش مرجع برای محاسبه بار آستانه C * th مقایسه شده است . همچنین پارامتری بنام در قطعات ترکدار تحت شرایط خزش برای جلوگیری از شروع گسترش ترک معرفی میگردد .